BKU - STADGAR

STADGAR

Stadgar för BKU/Brunnskyrkans Ungdom i Åseda – en del av Equmenia

§ 1 Föreningens grund, namn och ändamål
JESUS KRISTUS ÄR HERRE. BKU/Brunnskyrkans Ungdom i Åseda – en del av Equmenia delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Den är också grunden för vår nära relation med Brunnskyrkans församling i Åseda som tillhör Equmeniakyrkan.
Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill BKU/Brunnskyrkans Ungdom i Åseda – en del av Equmenia:
• föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor,
• hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en kristen församling,
• verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället,
• hävda individens unika värde och frihet,
• utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden,
• visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt
• hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen.

§ 2 Förening och församling i ömsesidigt arbete
BKU/Brunnskyrkans Ungdom i Åseda – en del av Equmenia har anförtrotts ansvaret för Brunnskyrkans församlings barn- och ungdomsverksamhet. Församlingen har ett andligt ansvar för barn- och ungdomsarbetet och bär dess ledare och funktionärer i bön och omsorg. Styrelsen ansvarar för att hålla församlingen underrättad om verksamhetens utveckling, val av styrelse samt års- och kassaberättelse.

§ 3 Tillhörighet
Föreningen tillhör Equmenia och dess region Öst.

Föreningens årsmöte kan även besluta att föreningen ska tillhöra eller vara medlem i annan organisation, under förutsättning att den organisationens ändamål stämmer överens med BKU/Brunnskyrkans Ungdom i Åseda – en del av Equmenias stadgar.

§ 4 Medlemskap
Med medlem i föreningen avses den som under året

1) deltagit eller varit ledare i någon av föreningen beslutad verksamhet, och som
2) betalt av föreningen fastställd medlemsavgift, eller på annat sätt skriftligen tagit ställning för medlemskap.

Medlemskap gäller för innevarande kalenderår.

§ 5 Beslutsordning
Beslut om föreningens verksamhet och ekonomi fattas av årsmöte, föreningsmöte och styrelse. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Beslut i årsmöte, föreningsmöte och styrelse avgörs genom omröstning med enkel majoritet, det vill säga att det förslag som fått hälften + 1 av de avlagda rösterna ska gälla som beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden röstar för, utom vid personval då avgörandet sker genom lottning.

Beslut om förslag om stadgeändring och upplösning av föreningen regleras i §§ 13-14 .

§ 6 Årsmöte
Styrelsen skall kalla medlemmarna till årsmöte, som ska hållas senast den 15 februari varje år.

Kallelsen ska ske senast fyra veckor före årsmötet och mötet fattar beslut om de ärenden som angetts i dessa stadgar. Medlemmar som vill få ett ärende behandlat av årsmötet ska lämna sina förslag eller frågor tillsammans med en kort beskrivning till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet.

I årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro- och yttranderätt, men däremot inte rösträtt.

§ 7 Årsmötets ärenden
I årsmötet behandlas följande ärenden:
a) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justerare samt övriga funktionärer för årsmötet,
b) fastställande av dagordning,
c) fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt,
d) verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår samt revisorernas berättelse,
e) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
f) riktlinjer för kommande verksamhetsår,
g) fastställande av eventuell medlemsavgift,
h) val av styrelsens ordförande, tillika ordförande för föreningen,
i) val av sekreterare,
j) val av kassör,
k) val av övriga ledamöter,
l) val av två revisorer och två revisorssuppleanter,
m) val av ledare och övriga funktionärer,
n) val av 3–5 ledamöter till valberedningen, alternativt 1–3 ledamöter som representerar föreningen i gemensam valberedning med Brunnskyrkans församling,
o) val av ombud till Equmenias riksstämma samt region Östs regionstämma,
p) val av ombud till övriga organisationer,
q) förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller styrelsen, samt
r) övriga ärenden som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.

§ 8 Föreningsmöte
Styrelsen kan under året kalla medlemmarna till föreningsmöte för diskussion eller beslut i en viss fråga. Om minst 1/3 av medlemmarna eller de båda revisorerna begär det måste styrelsen kalla till föreningsmöte inom två månader.

Kallelse till föreningsmöte ska ske senast två veckor före föreningsmötet och innehålla de ärenden som ska behandlas i föreningsmötet. Handlingarna ska finnas tillgängliga senast en vecka innan mötet.

I föreningsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro- och yttranderätt, men däremot inte rösträtt.

§ 9 Föreningsmötets ärenden
I föreningsmötet behandlas följande ärenden:
a) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justerare samt övriga funktionärer för föreningsmötet,
b) fråga om föreningsmötet är sammankallat på rätt sätt, samt
c) det eller de ärenden som angetts i kallelsen.

Föreningsmötet får enbart behandla det eller de ärenden som angetts i kallelsen.

§ 10 Föreningens styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande och 4–6 övriga ledamöter inklusive sekreterare och kassör. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt övriga funktionärer som styrelsen eller årsmötet beslutat om.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsens ledamöter har närvaro-, yttrande- och rösträtt. För att kunna fatta beslut ska styrelsemötet varit sammankallat i förväg och minst hälften av styrelsens ledamöter ska vara närvarande.

Revisorerna samt eventuell pastor, diakon eller anställda ungdomsledare i föreningen och församlingen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Dessutom skall en representant som utsetts av församlingen kallas till styrelsens möten. Församlingsrepresentanten har närvaro- och yttranderätt.

Det är önskvärt att majoriteten av styrelsens ledamöter, däribland ordförande, tillhör Brunnskyrkans församling.

§ 11 Styrelsens uppgifter
Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för det långsiktiga arbetet med strategier, visioner, planering av verksamhet och ekonomi, ledarstöd samt rekrytering.

Styrelsen ska också förbereda års- och föreningsmötets ärenden, verkställa de beslut som fattats av års- och föreningsmötet, hålla kontakt med såväl Brunnskyrkans församling, region Öst och Equmenia, tillsätta de kommittéer och arbetsgrupper som styrelsen anser nödvändigt samt i övrigt företräda föreningen.

I Arbetsutskottet ska ingå ordförande, kassör och sekreterare. Arbetsutskottet har bl a till uppgift att
-besluta i frågor som styrelsen hänskjutit till arbetsutskottet
-handlägga brådskande ärenden som kan komma upp mellan styrelsens sammanträden.

§ 12 Firmateckning, ekonomisk förvaltning, revision
BKU/Brunnskyrkans Ungdom i Åseda – en del av Equmenias firma tecknas var för sig eller två i förening av den eller de personer som styrelsen utser.

Styrelsen ansvarar gemensamt för den ekonomiska förvaltningen och att upprätta års- och kassaberättelser till årsmötet. Styrelsen ska också upprätta medlemsstatistik och skicka in den till Equmenia.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och hur styrelsen verkställt de beslut som årsmöte, föreningsmöte och styrelse fattat. Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse till årsmötet, som avslutats med ett förslag till årsmötet att bevilja eller avslå styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Ändring av stadgar
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmöte och kräver att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för ändringsförslaget. Brunnskyrkans församling ska underrättas om förslag och beslut.

För ändring av §§ 1, 4, 13 och 14 krävs att den av Equmenias riksstämma valda styrelsen underrättats och godkänt förslaget till stadgeändring.

§ 14 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte och efter att Brunnskyrkans församling har underrättas om förslaget. Upplösning av föreningen kräver att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för framlagt förslag om upplösning. Församlingen skall underrättas om beslutet.

Vid upplösning av BKU/Brunnskyrkans Ungdom i Åseda – en del av Equmenia tillfaller föreningens tillgångar Brunnskyrkans församling. Om församlingen vid tillfället för föreningens upplösning inte existerar tillfaller tillgångarna i stället Equmenia.

----
Dessa stadgar har antagits av BKU/Brunnskyrkans Ungdom i Åseda – en del av Equmenias årsmöte den 2023-01-27. Brunnskyrkans församling har underrättats den 2023-02-05.

ADRESS

Brunnskyrkan
Skolgatan 24
364 31 ÅSEDA
E-post info@brunnskyrkan.se

BOKA LOKAL I KYRKAN

Uthyrningsansvarig
Per Lindahl
Mobil 070-851 18 86

BANKGIRO

Församlingen
231-4326
BKU
141-6528

SWISH

Församlingen
123 338 27 44
BKU
123 401 83 39