BKU - POLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

Alkohol- och drogpolicy för Brunnskyrkans församling och BKU/Brunnskyrkans Ungdom i Åseda – en del av Equmenia:

När vi som ledare och kristna medmänniskor i Brunnskyrkans församling möter barn och vuxna är det viktigt att de kan känna sig trygga i vår gemenskap. Med utgångspunkt från vår kärlek till, och omsorg om de människor, som vi möter, ska vi därför erbjuda en alkohol- och drogfri miljö, både i ungdomsarbetet och i övrig verksamhet.

Vi ska, i solidaritet med dem som har alkohol- och drogproblem, vara ett vägledande stöd för den som väljer ett drogfritt liv. Allt för en positiv framtid och en väg in i en djupare andlig gemenskap med Gud och den kristna församlingen.

1. Verksamhet som arrangeras av församling och/eller BKU ska vara alkohol- och drogfri.
2. Vid nattvardsfirande används alkoholfritt vin.
3. Vid uthyrning gäller att ingen dryck med alkoholhalt över 2,25 volymprocent får serveras i församlingens lokaler.
4. Vår policy, enligt punkt 1, gäller även då vi i andra sammanhang står med som medarrangör.

Antagen vid BKU:s årsmöte 2011-01-21
Antagen vid Brunnskyrkans församlings årsmöte 2011-01-29

Förnyad och bekräftad BKU:s årsmöte:2014-01-17

TRIVSEL/BETEENDEPOLICY (MOBBNINGSPOLICY)

Trivsel/beteendepolicy (Mobbningspolicy) för BKU/Brunnskyrkans Ungdom i Åseda - En del av Equmenia

MÅLBESKRIVNING
Gyllene Regeln: att uppträda mot andra så, som jag vill, att andra ska vara mot mig.

Alla barn och ungdomar är välkomna till BKU:s verksamhet.
I BKU ska alla deltagare och ledare få vara med och utvecklas efter sina individuella förutsättningar. Alla ska trivas och känna sig som hemma. En positiv och öppen stämning ska eftersträvas. Det goda kamratskapet, vänlighet, hjälpsamhet och hänsynstagande lyfts fram och poängteras.

FÖREBYGGANDE ARBETE
I samtliga barn- och ungdomsgrupper betonas vikten av att BKU arbetar för att:
• skapa en atmosfär där allas lika värde respekteras

• i de olika grupperna samtala om frågor som rör respekt för varandra

• favorisering inte förekommer

• utbilda och träna ledare att se och förstå om mobbning förekommer

Till ledare, föräldrar och andra vuxna i barns närhet:

• visa att du är en som ser, uppmuntrar och som bryr sig

• var ett gott exempel

• ingrip alltid vid kränkande handling

• reagera, även om händelsen inte verkar allvarlig – den kan vara det för den som är utsatt

ANSVARSFÖRDELNING
• trivsel/beteendepolicyn (mobbningspolicy) antas vid BKU:s årsmöte

• varje ledare ska informeras om och ta del av policyn. Ledarna i respektive grupp går tillsammans igenom policyn och håller den aktuell under verksamhetsåret.

• Ledarna i varje grupp ansvarar för att information om policyn når alla deltagande barn och ungdomar samt deras föräldrar/vårdnadshavare

• Inför varje årsmöte utvärderar varje grupp årets verksamheter i förhållande till policyn. Grupp eller enskild ledare kan till årsmötet föreslå förändringar.

DEFINITION AV MOBBNING (KRÄNKANDE BEHANDLING)
Mobbning definieras som ”planerad och upprepad kränkning” som en eller flera utsätter annan person/andra personer för. Kränkningen kan vara tyst, verbal och/eller fysisk.

Inom BKU accepteras inte någon form av kränkning - detta innefattar självklart även sexuella trakasserier/övergrepp.

Till dem som utsätts för kränkande behandling:

• Inom BKU accepteras inte någon form av kränkning.

• Alla skall mötas med respekt från såväl vuxna som barn och ungdomar.

• I BKU ska du inte vara utstött. Du ska trivas, utvecklas och respekteras för den du är. Du är viktig och värdefull här och nu.

• Känner du dig drabbad – prata med någon av dina ledare/ledarkamrater.

• Acceptera aldrig att vara ett offer.

• Det går att stoppa mobbning.

Till dem som mobbar:

• I BKU finns plats för alla.

• Att utsätta någon för kränkande handling accepteras aldrig.

• Olikheter och olika idéer ska respekteras.

• Prata med någon av dina ledare/ledarkamrater, om du ”retar” dig på någon eller något.ARBETSSÄTT VID UPPKOMNA HÄNDELSER
Vi arbetar för att alla ska veta, att vi inte bara noterar kränkande handling utan att vi går vidare tills vi kommit till rätta med problemet.

Vi utgår i arbetet från punkterna nedan, men eftersom ingen händelse är exakt lika, kan det hända, att vi följer punkterna i en annan ordning eller utesluter någon. Arbetssättet anpassas till den uppkomna situationen.

1. Omedelbart samtal med den/de som utsatt någon/några för den kränkande handlingen. Ansvarig: ledare för gruppen.

2. Vid behov meddela händelsen och vidtagna åtgärder till vårdnadshavare. Ansvarig: ledare för gruppen

3. Samtal med den/de som kränkts och respektive vårdnadshavare. Ansvarig: ledare för gruppen.

4. Vid allvarlig upprepad kränkning kan förutom gruppens ledare även BKU:s ordförande och Brunnskyrkans pastor delta. Uppföljningssamtal ska ske. Ansvarig: ledare för gruppen.

Ansvarig för ärendet ser till att skriftlig dokumentation sker och att BKU-rådet informeras.
Utöver det arbete som utförs vid individuella mer eller mindre akuta situationer sker ett ständigt pågående mobbningsförebyggande arbete.

TILL LEDARE
Alla ledare ska alltid vara uppmärksamma på om kränkande handlingar förekommer och stötta varandra i både det förebyggande arbetet och i eventuella uppkomna konflikter eller konfrontationer.

Mobbningspolicy antagen vid BKU:s årsmöte 2012-01-20
Förnyad och bekräftad:2014-01-17

ADRESS

Brunnskyrkan
Skolgatan 24
364 31 ÅSEDA
E-post info@brunnskyrkan.se

BOKA LOKAL I KYRKAN

Uthyrningsansvarig
Per Lindahl
Mobil 070-851 18 86

BANKGIRO

Församlingen
231-4326
BKU
141-6528

SWISH

Församlingen
123 338 27 44
BKU
123 401 83 39